Privacy

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Logopedie Praktijk N.J. Cats. met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Logopediepraktijk N.J. Cats.

Verwerking van persoonsgegevens door Logopediepraktijk N.J. Cats.
Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Logopediepraktijk N.J. Cats verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Logopediepraktijk N.J. Cats staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement kunt u vinden op onze website: http://www.logopedielijn2.nl/privacy/

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Logopediepraktijk N.J. Cats verwerkt in het patiëntdossier. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.

Met wie deelt Logopediepraktijk N.J. Cats uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we na schriftelijke goedkeuring gegevens uit het patiëntdossier met huisartsen, onderwijskrachten of andere hulpverlenende instanties.

Hoe lang bewaart Logopediepraktijk N.J. Cats uw persoonsgegevens?
Logopediepraktijk N.J. Cats bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

  • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
  • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Logopediepraktijk N.J. Cats van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

  • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
  • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
  • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Logopediepraktijk N.J. Cats,
  • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar t.cats@zonnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Logopediepraktijk N.J. Cats uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij t.cats@zonnet.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens
Logopediepraktijk N.J. Cats
010 – 4840071
t.cats@zonnet.nl